ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 工装定做清洗工作服的技å·?定制工装有哪些禁å¿?- 矛_®¶åº„工装定做有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <link href="/template/NEST30031/lib/lib.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST30031/lib/page_index.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST30031/lib/page_products_list.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/template/NEST30031/lib/jquery-1.9.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/jquery.jslides.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST30031/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸?矛_®¶åº„工装定做有限公å?¾|‘ç«™åQ? </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图" rel="nofollow">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.pkrcn.com','工装定做清洗工作服的技å·?定制工装有哪些禁å¿?- 矛_®¶åº„工装定做有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/21871/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="box_main_sub2"> <div id="box_main_sub2_sub1"> <div class="columnSpace" id="elem-Public_textInfo01-1342495481527"> <div id="Public_textInfo01-1342495481527" class="Public_textInfo01-d1_c1"> <div class="describe htmledit1"><img src="/uploads/logo/20160325035304.png" alt="矛_®¶åº„工装定做有限公å?/> </div> </div> </div> </div> <div style=" float:right; padding-top:20px;"><img src="/template/NEST30031/images/tel.png" /></div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div> <div class="menu_bg"> <div class="menu"> <ul class="menul"> <li><a href="/" title="" rel="nofollow"><span>首页</span></a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow"><span>走近我们</span></a></li> <li> <a href="/news/" title="" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span></a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow"><span>产品展示</span></a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="" rel="nofollow"><span>产品囑ֆŒ</span></a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="" rel="nofollow"><span>客户案例</span></a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="box_main_sub5"> <div class="baner"> <div class="ibanner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1382 var adimgheight=495 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181102051842.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160325051858.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160325051908.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div style="position:absolute;top:150px;left:40px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="360"> <param name="movie" value="/template/NEST30031/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST30031/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="360" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <h6 class="clear"> </h6> </div> </div> <div id="box_main_sub4"> <div id="box_main_sub4_sub2"> <div class="columnSpace" id="elem-ProductKeyword_keyword01-1342495698454"> <div id="ProductKeyword_keyword01-1342495698454" class="ProductKeyword_keyword01-d1_c1"> <div class="hotwords" style="float:left;"> <span>推荐搜烦åQ?/span> <a href="http://www.pkrcn.com">现货工作服批å?/a>, <a href="http://www.pkrcn.com">沛_Œ—劳保工作服厂å®?/a>, <a href="http://www.pkrcn.com">现货工作æœ?/a> </div> <div style=" float:right;"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" style="line-height:20px;"/> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30031/images/search.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div class="pageWidth" id="box_root01"> <div id="box_main"> <div id="box_left"> <div class="columnSpace" id="elem-Aboutus_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"> <div id="Aboutus_list01-101" class="Aboutus_list01-d1_c1"> <div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">资讯分类</strong></div> <ul> <li><a href="/news/type/" target="" title="自定义类åˆ?>自定义类åˆ?/a></li> </ul> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </div> <div class="columnSpace" id="elem-Aboutus_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"> <div id="Aboutus_list01-101" class="Aboutus_list01-d1_c1"> <div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">产品分类</strong></div> <ul> <li><a href="/bxgzf/" target="" title="半袖工作æœ?>半袖工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/fjdgzf/" target="" title="防静电工作服">防静电工作服</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/fsgzf/" target="" title="防酸工作æœ?>防酸工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/gzcx/" target="" title="工装长袖">工装长袖</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/jsmgzf/" target="" title="¾_¾æ¢³‹‚‰å·¥ä½œæœ">¾_¾æ¢³‹‚‰å·¥ä½œæœ</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/mfgzf/" target="" title="‹‚‰æœå·¥ä½œæœ?>‹‚‰æœå·¥ä½œæœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/nhmgzf/" target="" title="工作æœ?>工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/qmgzf/" target="" title="全棉工作æœ?>全棉工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/sxnzgzf/" target="" title="水洗牛仔工作æœ?>水洗牛仔工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/xz/" target="" title="西装">西装</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/yygzf/" target="" title="åŒÈ”¨å·¥ä½œæœ?>åŒÈ”¨å·¥ä½œæœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/zrgzf/" target="" title="é˜È‡ƒå·¥ä½œæœ?>é˜È‡ƒå·¥ä½œæœ?/a> <ul> </ul></li> </ul> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </div> <div class="columnSpace" id="elem-Aboutus_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"> <div id="Aboutus_list01-101" class="Aboutus_list01-d1_c1"> <div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">联系方式</strong></div> <ul> <p>联系äº? 付经ç?/p> <p>手机: 13932117176</p> <p>电话: 0311-87828978</p> <p>传真: 0311-87828978</p> <p>邮箱: <a href="mailto:freshcomer@163.com" rel="nofollow">freshcomer@163.com</a></p> <p>¾|‘址: www.pkrcn.com</p> <p>地址: 沛_Œ—省石家庄市中华北大街与è™n佗èµ\å?/p> </ul> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </div> </div> <div id="box_right"> <DIV class="columnSpace" id="elem-Public_breadCrumb01-101"> <div id="Public_breadCrumb01-101" class="Public_breadCrumb01-d1_c1"> <span class="location">您现在的位置åQ?/span><a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div> </DIV> <DIV class="columnSpace" id="elem-News_detail01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"> <div id="News_detail01-101" class="News_detail01-d1_c1"> <h1 class="htmlinline"> 工装定做清洗工作服的技å·?定制工装有哪些禁å¿?/h1> <h6>来源åQ?a href='http://www.pkrcn.com/news/649.html'>http://www.pkrcn.com/news/649.html</a></h6> <div class="message"> <span class="skim"><span> 发布旉™—´åQ?021-03-04</span> </div> <div class="describe htmledit" id="infoContent"> <P><a href="http://www.pkrcn.com/" target="_blank">矛_®¶åº„工装定做有限公å?/a>是国内提ä¾?b><a href="http://www.pkrcn.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">沛_Œ—劳保工作服厂å®?/a></b>½{‰äñ”品和服务的知名公司,ç‰ÒŽ­¤ä¸ºå¤§å®¶ä»‹¾lè¿‡è¯¥å…¬å¸ç›¸å…³çš„内容åQŒäº’相学ä¹?<p style="text-indent:2em;">夏季气温高,工作服的清洗问题是个关键。怎么清洗工作服才能既òq²å‡€åˆä¸çš±å‘¢åQŸè¿™é‡Œæœ‰å‡ ä¸ªž®æŠ€å·?/p><p style="text-indent:2em;">1、注意在‹z—的时候与别的衣服分开åQŒè€Œä¸”‹¹¸æˆö旉™—´ä¹Ÿä¸èƒ½è¿‡é•¿ï¼Œåº”把¾U¯æ£‰‹z—æá”剂和溶液调解òq›_‡åQŒå†‹¹¸æˆö衣服åQŒä¸ç„¶ä¼šä½¿è¡£æœé€€è‰²ä¸òq›_‡ã€‚ </p><p style="text-indent:2em;">2、轻è½ÀL‰‹z—,切记不要曝晒¾U¯æ£‰å·¥ä½œæœå¤§å¤šæ•°æ˜¯å•æ”¯é¢†çš„,比较薄,在洗涤的时候应该尽量避免用刷子åˆøP¼Œä¹Ÿä¸è¦ç”¨åŠ›æ“åQŒå‡‰æ™’的时候把è¡£èín和衣领收拾整™å¿å¥½åQŒé¿å…å¤–¾˜˜ã€‚衣服的领口不能横向搓洗åQŒæ´—好之后不要拧òqԌ¼Œç›´æŽ¥æ™‘֍¦åQŒä¸è¦åœ¨å¤ªé˜³ä¸‹æš´æ™’,不要在高温下晾晒。  </p><p style="text-indent:2em;">3、用酸性洗涤用品由于夏天的衣服比较薄,¾U¯æ£‰çš„抗皱性不是很好,所以åã^时洗涤的时候最ä½Ïx°´æ¸©åº”该调è‡?0åº?35度,‹¹¸æˆö几分¿Uï¼Œä½†ä¸å®œè¿‡é•¿ï¼Œ‹z—完后不宜拧òqԌ¼ŒæŒ‚在透风阴凉处晾晒,不要在日光下暴晒åQŒä»¥å…é€€è‰ŒÓ€‚徏议ä‹É用含酸性的‹z—æá”用品åQŒå¥½æ¯”肥皂,使其辑ֈ°ä¸­å’Œä½œç”¨ã€‚如果ä‹É用纯‹‚‰ä¸“用洗涤剂那会更好åQŒå¦å¤–夏季高‹‚‰çŸ­è¢–工作服应该勤洗勤换åQŒä¸€èˆ¬ä¸‰å¤©ä¸€‹Æ¡ï¼Œä½¿æ±—液不会留存在服装上太久ã€?/p><p style="text-indent:2em;">有了˜q™äº›æ–ÒŽ³•æ¸…æ´—åQŒæ¸…‹z—工作服的技巧希望你的工作服可以时刻保持òq²å°†ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">更多¾cÖM¼¼æ–‡ç« </span><span style="color:#0020FF;">åQ?/span></p> <p style="text-indent:2em;"> 好多公司都需要穿工装åQŒä½†å·¥è£…不同于其他的服装åQŒæœ‰ä¸€äº›ç¦å¿Œæ˜¯éœ€è¦æ³¨æ„çš„åQŒæŽ¥ä¸‹æ¥å’׃»¬ž®±æ¥çœ‹çœ‹ã€?/p><p style="text-indent:2em;">? 1、忌短小。该省面料是要省åQŒä½†åˆ«äؕ省。有的äh内裤高于外裤åQŒè¿™æ˜¯å¾ˆæ™®éçš„事。如果真是港澳é‚£¿Uæ—¶ž®šç©¿æ³•ï¼ŒæŠŠT裤露出来åQŒé‚£˜q˜è¡Œã€‚问题是露出来的不是那种优美的款式,¼‚¨è–„了、è“v球了åQŒç”šè‡›_•†æ ‡ç¿»åœ¨å¤–åQŒè¿™ž®×ƒ¸å¥½äº†ã€?/p><p style="text-indent:2em;">? 2、忌杂äؕ。具体说˜q™æœ‰ä¸¤æ–¹é¢ã€‚一斚w¢åQŒå•ä½è¦æ±‚ä½ ½I¿å°±å¾—ç©¿åQŒä¸èƒ½å‘了制服,一半äh½I¿ï¼Œä¸€åŠäh不穿。另一斚w¢åQŒç©¿çš„时候要按服装自íw«çš„规则½Iѝ€‚比如穿西装的时候得½I¿çš®éž‹ã€‚女孩子要穿凉鞋的话åQŒéœ²æŒ‡å‡‰éž‹ä¸èƒ½ç©¿è¢œå­åQŒå¦åˆ™å°±ä¼šæ¯”较傻。另外,服装着装有集成的规则ã€?/p><p style="text-indent:2em;">? 3、忌鲜艳。从制作的角度来è®ÔŒ¼Œåº”该¾lŸä¸€é¢œè‰²åQŒä¸èƒ½å¤ªé²œè‰³ã€‚一般要遵守三色原则åQŒä¹Ÿž®±æ˜¯è¯´é¢œè‰²ä¸èƒ½è¶…˜q‡ä¸‰¿Uã€?/p><p style="text-indent:2em;">? 4、忌暴露。职业装在款式上要既利于工作åQŒæ—¶ž®šã€æ–°é¢–,但也不能˜q‡äºŽæš´éœ²ã€‚不能穿露脐装、露背装、低胸装、露肩装。职业装要四不露åQŒå³ä¸éœ²èƒ¸ã€ä¸éœ²è‚©ã€ä¸éœ²è…°ã€ä¸éœ²èƒŒã€?/p><p style工作æœ?定制工装有哪些禁å¿?text-indent:2em;">? 5、忌ŒD‹ç ´ã€‚职业装该洗ž®±æ´—åQŒè¯¥æ¢å°±æ¢ï¼Œè¯¥æ·˜æ±°å°±æ·˜æ±°åQŒå®å¯ä¸½I¿ä¹Ÿä¸èƒ½½I¿ç ´è¡£æœã€?/p><p style="text-indent:2em;">? 6、忌透视åQŒå°±æ˜¯ä¸èƒ½é€è§†ã€‚内衣、外衣的色彩要协调。否则一看,内衣是长式、短式,什么颜è‰ÔŒ¼Œä»€ä¹ˆæ¬¾å¼éƒ½å¾ˆä¸€ç›®äº†ç„¶ã€?/p><p style="text-indent:2em;">? 矛_®¶åº„三杰服饰是专业为社会提供工装定åˆÓž¼Œå·¥ä½œæœå®šåˆ¶å’Œ<b>现货工作æœ?/b>的,˜q™æ¬¡æä¾›çš„工作装¼›å¿ŒåQŒæ‚¨è®îC½äº†å—åQ?/p><p style="text-indent:2em;"></p>好了åQŒå…³äºŽâ€œå®šåˆ¶å·¥è£…有哪些¼›å¿Œâ€å‘¢åQŒå’±ä»¬ä»Šå¤©å°±å…ˆè®²˜q°åˆ°˜q™é‡ŒåQŒå¦‚果你˜q˜æœ‰ä»ÖM½•ç–‘é—®åQŒæˆ–对于沛_Œ—<a href="http://www.pkrcn.com/supply/66.html" target="_blank">劳保工作服厂å®?/a>、石家庄工装定做有限公司½{‰è¿˜æœ‰æƒ³è¦äº†è§£çš„地方åQŒå¯ä»¥ç”µè¯å’¨è¯¢ï¼Œå½“然也可以在¾U¿å’¨è¯¢æˆ‘们的客服哦!</P> <p><div>上一æ?<a href="650.html">【新闅R€‘石家庄é˜È‡ƒå·¥ä½œæœåˆ›é€ æ— é™å¯èƒ?矛_®¶åº„工装定做做工精¾l?/a></div> <div>下一æ?<a href="648.html">【厂家】清‹z—工作服çš?个小技å·?沛_Œ—劳保服面料优è´?/a></div> </p> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e5%b7%a5%e4%bd%9c'>工作</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%9c%8d'>工作æœ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%a1%a3%e6%9c%8d'>衣服</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b4%97%e6%b6%a4'>‹z—æá”</a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%ba%af%e6%a3%89'>¾U¯æ£‰</a>,</div> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </DIV> <div id="box_buyConsulting"> <DIV xmlns="" class="columnSpace" id="elem-Review_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"><div id="Review_list01-101" class="Review_list01-d1_c1"><div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">相关新闻</strong></div> <p class="no-info"> <a href="/news/658.html" target="" title="【技巧】怎么去除霉斑 够劳保,认三æ? rel="nofollow">【技巧】怎么去除霉斑 够劳保,认三æ?/a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/657.html" target="" title="现货工作服批发够劳保åQŒè®¤ä¸‰æ° 矛_®¶åº„阻燃工作服创造无限可èƒ? rel="nofollow">现货工作服批发够劳保åQŒè®¤ä¸‰æ° 矛_®¶åº„阻燃工作服创造无限可èƒ?/a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/656.html" target="" title="现货工作服批发工作服的清‹z—技å·?矛_®¶åº„阻燃工作服创造无限可èƒ? rel="nofollow">现货工作服批发工作服的清‹z—技å·?矛_®¶åº„阻燃工作服创造无限可èƒ?/a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/655.html" target="" title="【图解】工作服定制-三杰服装我的çˆ?沛_Œ—劳保工作服选择æ–ÒŽ³•" rel="nofollow">【图解】工作服定制-三杰服装我的çˆ?沛_Œ—劳保工作服选择æ–ÒŽ³•</a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/654.html" target="" title="【精选】石家庄劳保工作服放心的_矛_®¶åº„职业装定做生äñ”周期çŸ? rel="nofollow">【精选】石家庄劳保工作服放心的_矛_®¶åº„职业装定做生äñ”周期çŸ?/a></p> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </DIV> <DIV xmlns="" class="columnSpace" id="elem-Consult_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"><div id="Consult_list01-101" class="Consult_list01-d1_c1"><div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">相关产品</strong></div> <div class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/96.html" title="沛_Œ—‹‚‰æœçŽ°è´§" target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/201808291008462102187188649.jpg" alt="沛_Œ—‹‚‰æœçŽ°è´§" /></a></dt> <dd><a href="/supply/96.html" title="沛_Œ—‹‚‰æœçŽ°è´§" target="" rel="nofollow">沛_Œ—‹‚‰æœçŽ°è´§</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/95.html" title="矛_®¶åº„棉服现è´? target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/201808291008126482187174175.jpg" alt="矛_®¶åº„棉服现è´? /></a></dt> <dd><a href="/supply/95.html" title="矛_®¶åº„棉服现è´? target="" rel="nofollow">矛_®¶åº„棉服现è´?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/94.html" title="沛_Œ—现货‹‚‰æœ" target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/201808291007273672187179517.jpg" alt="沛_Œ—现货‹‚‰æœ" /></a></dt> <dd><a href="/supply/94.html" title="沛_Œ—现货‹‚‰æœ" target="" rel="nofollow">沛_Œ—现货‹‚‰æœ</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/93.html" title="矛_®¶åº„现货棉æœ? target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/201808291006584772187191457.jpg" alt="矛_®¶åº„现货棉æœ? /></a></dt> <dd><a href="/supply/93.html" title="矛_®¶åº„现货棉æœ? target="" rel="nofollow">矛_®¶åº„现货棉æœ?/a></dd> </dl> </div><div class="clear"></div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </DIV> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div id="box_hide"></div> </div> <div class="sy_db"> <div class="sy_db_ny"> <a href="/" title="" rel="nofollow"><span>é¦?nbsp; ™å?/span></a> <a href="/about/" title="" rel="nofollow"><span>走进我们</span></a> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow"><span>产品展示</span></a> <a href="/news/" title="" rel="nofollow"><span>新闻中心</span></a> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow"> <span>联系我们</span></a> <a href="/4g/" target="_blank">手机¾|‘ç«™</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254841747'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1254841747%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-06-11/"></script> Powered by <a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a> </div> </div> <div id="box_main_sub19_sub3"> <div class="columnSpace" id="elem-Public_textInfo01-1342600349448"> <div id="Public_textInfo01-1342600349448" class="Public_textInfo01-d1_c1"> <div class="describe htmledit1"> <div style="text-align: center; line-height: 24px;"> Copyright© www.pkrcn.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 矛_®¶åº„工装定做有限公å?nbsp; ä¸»è¦ä»Žäº‹åQ? <a href="http://www.pkrcn.com" target="_blank">现货工作服批å?/a>,<a href="http://www.pkrcn.com/news/" target="_blank">沛_Œ—劳保工作服厂å®?/a>å’?a href="http://www.pkrcn.com/supply/" target="_blank">现货工作æœ?/a>½{?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢.<br /> <a rel="nofollow"><img style="width:115px; height:17px;" src="template/NEST30031/images/zc.png" style="vertical-align:middle;"/></a>  <strong>热门城市推广: </strong><div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254841747'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1254841747%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a target="_blank"></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.pkrcn.com/">少妇老师后进式20p,国产精品偷伦视频观看免费,高中生gay自慰网站cook,老司机永久免费视频网站</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>